^
Jesteś tutaj: Strona główna / W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!

W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!

Data powstania: 2018-11-29 15:00
Data modyfikacji: 2018-11-29 15:04

W dniu dzisiejszym Rada Miejska w Przecławiu postanowiła pozostawić wszystkie stawki i zwolnienia podatkowe na poziomie z 2018 r. Przy założeniu przyjętych do budżetu podstaw opodatkowania, wpływy podatkowe zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych będą kształtować się na poziomie 3 049 960,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych, a tym samym przyjęte preferencje podatkowe dla podatników Gminy Przecław wyniosą 1 762 119,00 zł.

Szczegółowe zestawienie stawek podatkowych na 2019 r. przedstawia się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Stawka

Powierzchnia gruntów:

1.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,70 zł/m2

2.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,54 zł/ha

3.

pozostałe grunty

0,20 zł/m2

4.

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1,00 zł/m2

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części

1.

mieszkalnych

0,38 zł/m2

2.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

15,00 zł/m2

3.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,00 zł/m2

4.

związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,00 zł/m2

5.

pozostałych

1,50 zł/m2

Wartość budowli

1.

budowle

2 %

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 • Grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 • Grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PODATEK ROLNY

Rada Miejska w Przecławiu, w drodze uchwały, postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Przecław w 2019 roku do 45,00 zł/q.

Na tej podstawie stawki podatku rolnego wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego równowartość pieniężna 2,5 q żyta -od 1 ha przeliczeniowego, tj. 112,50 zł,
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu, równowartość pieniężną 5 q żyta -od 1 ha fizycznego, tj. 225,00 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rada Miejska w Przecławiu uchwaliła na 2019 r. następujące stawki podatku od środków transportowych:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 2. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 406,00 zł
 3. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 676,00 zł
 4. powyżej 9 ton 812,00 zł
 5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 550,00 zł

1 550,00 zł

13

14

1 550,00 zł

1 550,00 zł

14

15

1 550,00 zł

1 550,00 zł

15

 

1 550,00 zł

1 550,00 zł

Trzy osie

12

17

1 550,00 zł

1 550,00 zł

17

19

1 550,00 zł

1 550,00 zł

19

21

1 550,00 zł

1 550,00 zł

21

23

1 550,00 zł

1 550,00 zł

23

25

1 550,00 zł

1 645,00 zł

25

 

1 550,00 zł

1 645,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1 550,00 zł

1 726,00 zł

25

27

1 550,00 zł

1 726,00 zł

27

29

1 550,00 zł

1 726,00 zł

29

31

1 726,00 zł

2 560,00 zł

31

 

1 726,00 zł

2 560,00 zł

 1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 2. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 947,00 zł
 3. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 947,00 zł
 4. powyżej 9 ton 947,00 zł
 5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 200,00 zł

1 200,00 zł

18

25

1 200,00 zł

1 200,00 zł

25

31

1 200,00 zł

1 200,00 zł

31

 

1 550,00 zł

2 023,00 zł

Trzy osie

12

40

1 550,00 zł

1 798,00 zł

40

 

1 798,00 zł

2 660,00 zł

 1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 812,00 zł
 2. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

950,00 zł

950,00 zł

18

25

950,00 zł

950,00 zł

25

 

950,00 zł

950,00 zł

Dwie osie

12

28

950,00 zł

950,00 zł

28

33

950,00 zł

950,00 zł

33

38

950,00 zł

1 263,00 zł

38

 

1 124,00 zł

1 663,00 zł

Trzy osie i więcej

12

38

1 200,00 zł

1 200,00 zł

38

 

1 200,00 zł

1 253,00 zł

 1. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 2. mniejszej niż 22 miejsc 1 300,00 zł
 3. równej lub wyższej niż 22 miejsc 1 700,00 zł

Zwolnienie z podatku od środków transportowych

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące wyłącznie do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych wykonywanego na terenie Gminy Przecław.

Opr. Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 531 

Galeria zdjęć:


 • W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!
 • W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!
 • W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!
 • W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!
 • W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!
 • W Gminie Przecław nie będzie podwyżek podatków na 2019 rok!!!
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu